Generalforsamling 2021 d. 10 juni

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ifølge vedtægterne skal klubbens ordinære generalforsamling holdes i februar- marts, hvilket ikke var muligt i år på grund af coronarestriktionerne. Men nu er restriktionerne lettet så meget, at vi satser på at det kan lade sig gøre

Der indkaldes således til ordinær generalforsamling i Silkeborg Orienteringsklub

Torsdag d. 10/6 2021 – kl. 18.00 – 21.00 ved klubhuset

Under overholdelse af gældende begrænsninger af hensyn til Corona-smitte kan der være ca. 25 personer i klubhusets stue. Vi opstiller telte i gården, så der også er mulighed for at opholde sig udendørs og alligevel deltage i generalforsamlingen.

Vi starter kl. 18.00 med fælles spisning i form af en sandwich med tilhørende drikkevarer på klubbens regning. Dog vil vi af Corona- hensyn gerne have, at I medbringer egen kaffe/te og kop/krus.

Vi tager fat på dagsordenen kl. 18.30 og forventer at være færdig senest kl. 21.00.

Af hensyn til forplejning ønsker vi tilmelding: Tilmeld til Mette Jørgensen på e-mail mette@skaanning-jorgensen.dk eller sms 5190 8510 senest 8/6 kl. 20.00.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes til Martin Fjordvald f.eks. som e-mail til formanden@silkeborg-ok.dk .

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning

Herunder kort mundtlig beretning fra udvalgene og mulighed for at stille spørgsmål til de skriftlige beretninger

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 2. Fastlæggelse af indeværende års kontingent
 3. Behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter, herunder ny organisation i klubben.
 4. Behandling af øvrige indkomne forslag.
 5. Information om større arrangementer det kommende år – NACS ( Nordisk Adventure Challenge Silkeborg) og Påskeløb 2022.
 6. Kort status på udvidelse af klubhuset v/ arbejdsgruppen.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Hvis der er flertal for vedtægtsændringer om sammensætning af klubbens bestyrelse og udvalg (se punkt 5) foretages valg på en ekstraordinær generalforsamling.

Hvis de eksisterende vedtægter beholdes, er følgende poster på valg:

 • formand (posten p.t. ikke besat)
 • formand for trænings- og instruktionsudvalg (Martin ønsker ikke genvalg)
 • formand for lokaleudvalg (Bjarne modtager genvalg)
 • formand for ungdomsudvalg (Heidi ønsker ikke genvalg)
 1. Valg af to revisorer for et år
 2. Valg af revisorsuppleant for et år
 3. Eventuelt

Vi gør opmærksom på at beretninger er sendt ud med post i marts måned og forslagene til vedtægtsændringer ligger på hjemmesiden i dette opslag fra 8 marts.